Správní poplatky


Výběr ze správních poplatků stanovených zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav 300,-
Žádost o prodloužení lhůty pro podání DAP 300,-
Žádost o povolení posečkání daně nebo o povolení zaplacení daně ve splátkách 400,-
Žádost o prominutí příslušenství daně 1.000,- (není předmětem poplatku, pokud požadovaná úleva nečiní alespoň Kč 3.000,-)
Žádost o povolení úlevy na dani nebo cle 1.000,- (není předmětem poplatku, pokud požadovaná úleva nečiní alespoň Kč 3.000,-)
žádost o vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od SpD nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od SpD 1.000,-
žádost o povolení snížit zajištění SpD nebo upustit od jeho poskytnutí 1.000,-
žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu 100,-
žádost o vydání potvrzení o daňovém domicilu 100,-
vydání stejnopisu, opisu, kopie, výpisu z úředního spisu 50,- (za započatou stránku)
40,- (na technickém nosiči dat)
15,- (za 1. stránku a 5,- za další započ. stránku, je-li pořizována na kopírce nebo tiskárně)

ověření stejnopisu, opisu, kopie, výpisu z úředního spisu 30,- za každou i započatou stránku