Aktuality

Antivirus C – prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Ve Sbírce zákonů byl pod č. 300/2020 Sb. zveřejněn zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které je povinen platit zaměstnavatel, tedy prominutí odvodu ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu (tzv. Antivirus C). Využít prominutí pojistného za měsíce červen, červenec a srpen může ten zaměstnavatel, který nesnížil zaměstnanost […]

Posted in aktuality | Leave a comment

Vliv nouzového stavu na povinnost evidovat tržby v režimu EET

Původní termín spuštění 3. a 4. vlny EET, který byl stanoven na 1. května 2020, byl zákonem o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu odsunut, a to na dobu tří měsíců od ukončení nouzového stavu. Zároveň došlo k pozastavení povinnosti evidovat tržby i pro ty subjekty, jejichž příjmy již elektronické evidenci tržeb podléhaly. […]

Posted in aktuality | Leave a comment

Program na ochranu zaměstnanosti ATIVIRUS – zahájeno podávání žádostí

Jak jsme Vás již dříve informovali MPSV poskytne zaměstnavatelům zasaženým důsledky šíření koronavirové nákazy příspěvky s cílem udržet zaměstnanost. Tyto podmínky byly aktualizovány, přičemž právě dnes začalo přijímání žádostí o příspěvek. Na příspěvek má nárok zaměstnavatel, který splní všechny podmínky a podá žádost. Mezi nejdůležitější podmínky patří vyplácení náhrady mzdy zaměstnancům, zaměstnávání v pracovním poměru (nikoliv […]

Posted in aktuality | Leave a comment

Ošetřovné pro zaměstnance i OSVČ – prodloužení čerpání i zavedení nové dávky

Ve středu 25. března 2020 prošel legislativním procesem návrh zákona, který prodlužuje dobu čerpání ošetřovného po celou dobu uzavření školských zařízení. Návrh zároveň posunul věkovou hranici dětí, jejichž rodiče mají na ošetřovné nárok, a to z 10 let na 13 let. Ošetřovné budou moci rovněž čerpat i osoby, které doma pečují o své blízké v […]

Posted in aktuality | Leave a comment

Prominutí platby záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění pro OSVČ

Dne 25.3.2020 schválil Senát návrh zákona, kterým se na 6 měsíců ruší povinnost osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) platit zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zákon bude platit ode dne vyhlášení (schází podpis prezidenta). Prominutí plateb záloh se týká všech OSVČ bez rozdílu, zda je pro ně samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem […]

Posted in aktuality | Leave a comment

Rozhodnutí o prominutí v oblasti daní

Dne 24.3.2020 vydalo ministerstvo financí v krátké době další rozhodnutí o prominutí v oblasti daní, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 5/2020. Předmětné rozhodnutí řeší prominutí příslušenství daně, zálohy na daň z příjmů a správní poplatky. Ministryně financí z důvodu mimořádné události, kterou je šíření koronavirové nákazy, promíjí: pokutu za opožděné podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, u kterých […]

Posted in aktuality | Leave a comment

Program MPSV na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“

Vláda projednala návrh opatření MPSV na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“. Po jejich vyhlášení formou právního předpisu dojde k poskytování příspěvku zaměstnavatelům na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci […]

Posted in aktuality | Leave a comment

Promíjení sankcí v oblasti daní v souvislosti s koronavirem

V souvislosti s šířením nákazy způsobené koronavirem SARS-CoV-2  způsobující onemocnění COVID-19 vydala ministryně financí rozhodnutí, kterým došlo k prominutí některých sankcí a poplatků v daňové oblasti (viz Finanční zpravodaj č. 4/2020). Ačkoliv v tisku proběhla informace o tom, že došlo k prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob do 1.7.2020, ve skutečnosti tomu tak není. Z rozhodnutí ministryně […]

Posted in aktuality | Leave a comment

Opatření přijímaná s souvislosti s šířením nákazy koronavirem SARS-CoV-2

V souvislosti s šířením nákazy způsobené koronavirem SARS-CoV-2  způsobující onemocnění COVID-19 vyhlásila Vláda ČR ode dne 12.3.2020 nouzový stav na dobu 30 dnů. V souvislosti s tím došlo také k uzavření školských zařízení a řady provozoven podnikatelských subjektů, případně k omezení jejich provozu. Kromě toho došlo také k přijetí opatření omezujícího volný pohyb osob a také v individuálních případech dochází k vyhlašování karanténních opatření […]

Posted in aktuality | Leave a comment

Změna sazeb DPH od 1.5.2020

Upozorňujeme Vás, že novelou zákona o DPH, která nabývá účinnosti dne 1. května 2020, dochází k přeřazení následujících zdanitelných plnění do 10 % sazby DPH: dodání e-knih a audioknih, půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů apod., pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle […]

Posted in aktuality | Leave a comment