aktuality

Dohoda o provedení práce není již nadále nekolidujícím zaměstnáním

Novelou zákona o zaměstnanosti bylo změněno ustanovení, jež vymezuje zaměstnání, která nejsou v kolizi se zařazením a vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání. Z těchto zaměstnání byla s účinností od 29.7.2017 vyloučena činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce. Po novele tedy zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání: • výkon činnosti […]

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Dne 1.10.2017 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která přinesla změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou […]

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

Chtěli bychom Vám připomenout povinnost fyzických osob oznámit osvobozené příjmy správci daně, která platí od roku 2015. Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5.000.000,- Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání […]

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Zákon o některých přestupcích

Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Zákon vymezuje přestupky, kterých se může fyzická a právnická osoba dopustit, a zároveň stanovuje sankce za tyto přestupky. V § 9 předmětného zákona jsou vymezeny přestupky na úseku podnikání: 1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje obchodní, […]

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Zveřejňování účetní závěrky

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku, případně výroční zprávu, v rozsahu, jakém byla sestavena, případně ověřena auditorem. Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, nejčastěji […]

Posted in Nezařazené | Leave a comment