Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci do dotačního titulu COVID-Ubytování, jejíž lhůta začíná 7.9.2020 a končí 30.10.2020.

O dotaci mohou žádat subjekty provozující na základě živnostenského oprávnění na území České republiky hromadné ubytovací zařízení, které je v souladu s § 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jedná se o následující zařízení:
• hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených,
• motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy,
• penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem,
• botel, hotel garni, kemp, chatové osady, turistické ubytovny/hostely a nestátní lázeňská zařízení.

Stavbou ubytovacího zařízení nemůže být bytový a rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci.

Ubytovací zařízení musí splňovat minimální parametry třídy ubytovacího zařízení dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Musí také být v souladu s živnostenským zákonem trvale a zvenčí viditelně označeno kategorií a třídou.

Žadatel o dotaci musí splňovat veškeré požadavky stanovené ve výzvě a musí prokázat kategorii a třídu ubytovacího zařízení platným certifikátem od Asociace hotelů a restaurací České republiky, Asociace kempů ČR nebo Klubu českých turistů dle typu ubytovacího zařízení (lze doložit později) nebo čestným prohlášením, že nejpozději v období leden – červenec 2020 podal hlášení o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních Českému statistickému úřadu.

Výše dotace se odvíjí od kategorie a třídy ubytovacího zařízení, počtu pokojů určených k ubytování hostů a počtu dnů uzavření ubytovacího zařízení z důvodu vládou přijatých krizových opatření a mimořádného opatření přijatého Ministerstvem zdravotnictví. Částka dotace na jeden pokoj se pohybuje v rozmezí 100,- až 330,- Kč. Výše dotace se však snižuje v závislosti na obsazenosti pokojů v měsících březen až květen roku 2019.

Přesné znění výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování a formulář této žádosti jsou k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.