Rozšíření možnosti odečtu daňové ztráty

Novelou zákona o daních z příjmů došlo k rozšíření počtu období, za které lze uplatnit odečet daňové ztráty. Nově lze odečíst pravomocně stanovenou daňovou ztrátu nebo její část ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které se daňová ztráta stanoví, nebo v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které se daňová ztráta stanoví. Ve zdaňovacích obdobích předcházejících období, za které se daňová ztráta stanoví, lze tuto daňovou ztrátu odečíst od základu daně pouze do souhrnné výše nepřesahující 30.000.000,- Kč.

Poplatník se také nově může vzdát práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví, a to oznámením správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které se daňová ztráta stanoví. Možnost uplatnit daňovou ztrátu v následujících obdobích způsobuje mimo jiné prodloužení lhůty pro doměření daně správcem daně, a to až o 5 let. Vzdáním se práva na uplatnění daňové ztráty k tomuto prodloužení nedojde. Vzdání se práva má účinky pro všechna období následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví. Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty přitom nelze vzít zpět.

Takto nově postupovat je možné od daňové ztráty pravomocně stanovené za zdaňovací období, které skončilo ode dne 30. června 2020.

Pro prvé zdaňovací období, které skončí od 30. června 2020, je možné stanovit očekávanou daňovou ztrátu, kterou lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím období, za které je očekávaná ztráta stanovena. Maximálně však lze takto uplatnit daňovou ztrátu ve výši 30 mil. Kč. V případě chybného odhadu, kdy očekávaná ztráta byla určena ve vyšší výši, než byla skutečně v daném zdaňovacím období dosažena, vzniká poplatníkovi povinnost doplatit dlužnou daň včetně úroku z prodlení ve výši 14 % + repo sazba stanovená ČNB.

Na stránkách Finanční správy byla zveřejněna informace, která upravuje postup při uplatnění očekávané daňové ztráty v tiskopisu přiznání k dani z příjmů.