Oznamovací povinnost přeshraničních uspořádání

1. února 2021 uplyne lhůta pro podání oznámení správci daně o vybraných přeshraničních uspořádáních, zejména těch, jejichž hlavním přínosem je vznik daňové výhody. Tato povinnost byla zavedena novelizací zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterou byla implementována Směrnice DAC6.

Přeshraniční uspořádání by měl oznamovat primárně subjekt, který jej navrhl. V případě daňových poradců, advokátů, notářů a auditorů z důvodu zachování jejich mlčenlivosti leží povinnost oznámení na bedrech uživatele předmětného uspořádání.

Do 1. února 2021 musí být oznámeny přeshraniční uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období od 1. července 2020, nebo které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020.

1. března 2021 končí lhůta pro podání oznámení přeshraničního uspořádání, ke kterému byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020.

Obecná lhůta platná od ledna 2021 pro podání oznámení předmětných přeshraničních uspořádání je pak 30 dnů ode dne, kdy bylo toto uspořádání zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok.