Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

Chtěli bychom Vám připomenout povinnost fyzických osob oznámit osvobozené příjmy správci daně, která platí od roku 2015. Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5.000.000,- Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Poslední den lhůty pro podání přiznání připadá tento rok na čtvrtek 1. dubna. Ti, kteří své přiznání podávají elektronicky, mají povinnost podání daňového přiznání do pondělí 3. května. Těm, kteří mají povinný audit účetní závěrky a těm, kterým přiznání zpracovává a podává daňový poradce na základě udělené plné moci, připadá poslední den lhůty pro podání přiznání za rok 2020 na čtvrtek 1. července. Limit 5 mil. Kč je stanoven pro každý příjem samostatně. Osvobozeným příjmem může být při splnění zákonem stanovených podmínek dar, dědictví, příjem z prodeje obchodního podílu či cenných papírů atd.

V oznámení se uvede výše příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Oznámení nemá předepsaný tiskopis. Ministerstvo financí vydalo jako možný vzor nepovinný tiskopis „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP“, který je zveřejněn na webových stránkách Finanční správy. Oznámení lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou.

Tato oznamovací povinnost se nevztahuje na osvobozený příjem, o němž může údaje, které poplatník uvádí, správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznamovací povinnost se v současné době nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky.

Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznámí správci daně skutečnost jen jeden z manželů.

Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, a to v rozsahu 0,1 – 15 % z částky neoznámeného příjmu. V letošním roce došlo k prominutí této pokuty v případě, že poplatník má povinnost předmětné oznámení učinit do termínu 1.4.2021, pokud podá oznámení opožděně, nejpozději však 3.5.2021.