Nové podmínky pro osvobození DPH u dodávek zboží do jiných členských států

Novelou zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1. září 2020, došlo ke změně podmínek pro prokazování osvobození od daně z přidané hodnoty při dodání zboží do jiného členského státu. K této změně došlo v důsledku implementace prováděcího nařízení Rady EU, které vymezuje podmínky pro osvobození od daně pro plnění uvnitř EU. V předmětném nařízení, na které se odvolává současné znění zákona o DPH, je stanoveno, že k prokázání osvobození od daně je nutné disponovat minimálně dvěma důkazními prostředky, které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli.

Jako důkazní prostředky o odeslání či přepravě zboží se uznávají:
1) dokumenty týkající se odeslání nebo přepravy zboží, jako je podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží;
2) jiné dokumenty jako je pojistka vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží, bankovní doklady prokazující úhradu za odeslání nebo přepravu zboží, úřední dokumenty vydané orgánem veřejné moci, např. notářem, potvrzující ukončení přepravy zboží v členském státě určení, a potvrzení skladovatele v členském státě určení o převzetí zboží potvrzující skladování zboží v tomto členském státě.

Prodávající musí disponovat buď minimálně dvěma důkazními prostředky uvedenými v bodě 1) nebo jedním důkazním prostředkem uvedeným v bodě 1) a jedním důkazním prostředkem uvedeným v bodě 2).
V případě, že je zboží přepraveno pořizovatelem nebo jím pověřenou třetí osobou, je dále nutné disponovat písemným potvrzením od pořizovatele, které musí obsahovat datum vystavení, jméno a adresu pořizovatele, množství a druh zboží, datum a místo ukončení přepravy zboží, v případě dodání dopravního prostředku jeho identifikační číslo, a totožnost fyzické osoby přijímající zboží za pořizovatele.