Evidence skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 vstupuje v účinnost zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který mění některá doposud platná pravidla týkající se této evidence.

Povinnost evidovat skutečného majitele mají všechny právnické osoby, je proto třeba k 1.6.2021 zkontrolovat, zda údaje zapsané v evidenci odpovídají skutečnému stavu.

Zápis do evidence skutečných majitelů provádí soud (na základě elektronického návrhu dané právnické osoby) nebo notář.

Novinkou je institut tzv. automatického průpisu, kdy dochází k průpisu údajů vedených ve veřejném rejstříku do evidence skutečných majitelů. Automatický průpis bude využitelný u řady společností s ručením omezeným a části akciových společností. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že i podíl ve společnosti je součástí případného společného jmění manželů. Společníkem je v takovém případě také druhý z manželů. Vzhledem k faktu, že v obchodním rejstříku není tato skutečnost uvedena, nemůže tudíž dojít k automatickému průpisu i druhého z manželů.

Oproti stávajícímu stavu zákon zavádí pokuty až do výše 500.000,- Kč za přestupek – při nezapsání žádného skutečného majitele, nezajištění opravy nesrovnalosti či nesoučinnosti. Kromě finančních postihů je zákonem stanoven zákaz vyplacení prospěchu (tj. zisku) nezapsanému skutečnému majiteli a vyloučení jeho hlasovacího práva na valné hromadě.
Zápis veškerých změn je nutné provést ve lhůtě bez zbytečného odkladu.