Promíjení sankcí v oblasti daní v souvislosti s koronavirem

V souvislosti s šířením nákazy způsobené koronavirem SARS-CoV-2  způsobující onemocnění COVID-19 vydala ministryně financí rozhodnutí, kterým došlo k prominutí některých sankcí a poplatků v daňové oblasti (viz Finanční zpravodaj č. 4/2020).

Ačkoliv v tisku proběhla informace o tom, že došlo k prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob do 1.7.2020, ve skutečnosti tomu tak není. Z rozhodnutí ministryně došlo pouze k plošnému prominutí sankcí za opožděné podání přiznání k dani z příjmů, avšak za podmínky, že přiznání bude podáno nejpozději 1.7.2020. Obdobně došlo k plošnému prominutí sankcí za opožděnou úhradu daně z příjmů, pokud k úhradě dojde nejpozději 1.7.2020.

V případě plátců DPH došlo k plošnému prominutí sankce 1.000 Kč za opožděné podání kontrolního hlášení, pokud povinnost k úhradě vznikne v období od 1.3.2020 do 31.7.2020.

Z důvodů souvisejících s opatřeními v boji s koronavirem lze dále individuálně žádat o další výjimky v podobě povolení zaplacení daně ve splátkách, či posečkání s placením daně, a dále o prominutí úroků z prodlení nebo úroků z posečkání, případně o prominutí dalších obdobných sankcí(viz Pokyn D-44 zveřejněný ve výše uvedeném Finančním zpravodaji č. 4/2020). Dále lze z obdobných důvodů individuálně žádat o snížení či zrušení záloh na daň z příjmů případně o povolení splátek nebo posečkání s placením daní. Veškeré tyto žádosti je třeba odůvodnit, případně tvrzení prokázat.

V této souvislosti je vhodné využít materiál označený jako Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem vydaný Finanční správou.