Antivirus C – prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Ve Sbírce zákonů byl pod č. 300/2020 Sb. zveřejněn zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které je povinen platit zaměstnavatel, tedy prominutí odvodu ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu (tzv. Antivirus C).

Využít prominutí pojistného za měsíce červen, červenec a srpen může ten zaměstnavatel, který nesnížil zaměstnanost a zároveň nesnížil objem vyplácených mezd (pod stanovenou úroveň 90 % oproti březnu 2020). Další podmínkou je, že současně zaměstnává v pracovním poměru v posledním dni kalendářního měsíce nejvýše 50 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění, přičemž počet těchto zaměstnanců v posledním dni kalendářního měsíce musí činit aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020. Další podmínkou pro prominutí je odvod zbývajícího neprominutého pojistného, tedy zejména pojistného, které jsou povinni platit zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance), a to ve stanovené lhůtě (tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce) a ve výši uvedené v přehledu o výši pojistného.

Prominutí pojistného nelze kombinovat s čerpáním prostředků z programu Antivirus v režimu A či B za daný kalendářní měsíc. Zaměstnavatelé se tak musí rozhodnout, kterou formu podpory využijí a pro kterou splňují podmínky. Upozorňujeme, že prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Doporučujeme seznámit se s podrobně komentovanými podmínkami prominutí na webu ČSSZ či MPSV .