Změny v oblasti důchodového a nemocenského pojištění OSVČ od roku 2019

Novely zákonů upravujících oblast důchodového a nemocenského pojištění OSVČ přinesly od 1. ledna 2019 zejména změny ve způsobu odvodu záloh na pojistné a stanovení jejich výše. Nejvýznamnější z těchto změn uvádíme v níže uvedeném přehledu.

Důchodové pojištění

  • Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí. Záloha na prosinec 2018 se platit nemusí. To znamená, že záloha zaplacená v lednu již bude považována za zálohu za měsíc leden 2019.
  • Dochází ke zrušení limitu maximální výše zálohy na pojistné. Částky, které převyšují předpis záloh na pojistné, jsou považovány za platby do budoucna, nejdéle do prosince daného roku. OSVČ si tedy může platit zálohy na pojistné do budoucna a tuto skutečnost již nemusí OSSZ dopředu oznamovat.
  • Nově se nepočítá penále ze zálohy na pojistné, která nebyla uhrazena v období splatnosti, pokud ji OSVČ zaplatí do konce následujícího kalendářního měsíce. Pokuji ji však nezaplatí ani v této prodloužené lhůtě, počítá se penále od prvního dne, následujícího po dni splatnosti zálohy.
  • Osvobozeny od placení záloh na pojistné jsou  OSVČ, které po celý kalendářní měsíc pobíraly nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo nově i dávku dlouhodobého ošetřovného.
  • Nově si OSVČ nemůže určit měsíční vyměřovací základ. Výše měsíčního vyměřovacího základu dle zákona činí 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu na naposledy podaném přehledu připadá na 1 kalendářní měsíc výkonu SVČ, případně je stanovena ve výši minimálního měsíčního vyměřovacího základu stanoveného pro daný kalendářní rok.
  • Dochází ke změně platnosti období měsíčního vyměřovacího základu v souvislosti s podaným přehledem. Nový měsíční vyměřovací základ, ze kterého se počítá nová výše záloh, platí až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být přehled podán. Pokud však z přehledu vyjde nižší vyměřovací základ oproti předchozímu období, nový měsíční vyměřovací základ platí a výše zálohy se tedy mění již od měsíce, v němž byl přehled podán. Nová výše vyměřovacího základu je platná do měsíce, v němž byl nebo měl být podán přehled v dalším kalendářním roce.

Nemocenské pojištění OSVČ

  • Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je nově splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí. OSVČ, které jsou účastny nemocenského pojištění, musí do 21. 1. 2019 zaplatit pojistné za prosinec 2018 alespoň ve výši 115 Kč a od 22. 1. do 31. 1. 2019 mají zaplatit pojistné na leden 2019 alespoň ve výši 138 Kč. Nedoplatí-li pojistné za leden 2019 nejpozději do 28. 2. 2019, dojde k zániku nemocenského pojištění.
  • Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ se zvyšuje na 138 Kč.
  • Nově je stanoveno, že pokud OSVČ nezaplatí pojistné na nemocenské pojištění v době splatnosti pojistného, ale doplatí pojistné na nemocenské pojištění do konce následujícího měsíce, považuje se tento doplatek za pojistné na nemocenské pojištění za předchozí měsíc. Výše doplatku však nemůže činit více než minimální platba pojistného.

Přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění, vzniklý v průběhu kalendářního roku, je nově OSSZ povinna vrátit do konce února kalendářního roku následujícího po roce, v němž přeplatek vznikl, není-li jiného splatného závazku vůči OSSZ nebo ČSSZ. Pokud účast na nemocenském pojištění OSVČ trvá, bude od přeplatku odečtena částka dvojnásobku pojistného stanoveného z minimálního měsíčního vyměřovacího základu, tj. částka 276 Kč (2 x 138 Kč) a ponechána jako rezerva pro případnou potřebu. Částka přesahující takto vypočtenou rezervu o více jak 99 Kč, bude vrácena jako přeplatek.