Konec platnosti prvních certifikátů pro EET, 3. a 4. vlna EET od 1.5.2020

Subjekty spadající do první vlny EET (stravovací a ubytovací služby) mohly žádat o vydání certifikátů již od října 2016. Certifikáty mají platnost 3 roky. Po vypršení platnosti certifikátu nebude systém evidence tržeb přijímat datové zprávy podepsané neplatným certifikátem a nebude tedy možné tržbu řádně zaevidovat. Z toho důvodu je nezbytné v současné době prověřit platnost vydaných certifikátů a včas zažádat prostřednictvím webové aplikace EET o vydání nového certifikátu.

Totéž začíná být aktuální i pro subjekty (maloobchody a velkoobchody), které začaly evidovat tržby ve druhé vlně EET, jež byla spuštěna v březnu 2017.

Zároveň upozorňujeme, že poslední vlna EET bude spuštěna 1.5.2020. Od 1. května 2020 budou mít povinnost evidovat své tržby všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností.

Od 1.2.2020 bude umožněno fyzickým osobám, neplátcům DPH, jejichž výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesáhla za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše jejich příjmů nepřesáhne ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících 600 000 Kč, s maximálně dvěma zaměstnanci, žádat o povolení zvláštního režimu. V případě rozhodnutí o povolení zvláštního režimu pak mohou začít od 1.5.2020 evidovat tržby prostřednictvím tohoto způsobu evidence. Evidence je vedena v „papírové“ formě prostřednictvím bloku účtenek, kterou je subjekt povinen zákazníkovi vystavit, její stejnopis uchovat a správci daně podat za každé kalendářní čtvrtletí oznámení o tržbách, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí. Bližší informace k tomuto způsobu evidence tržeb jsou k dispozici na portálu etrzby.cz.