Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Dne 1.10.2017 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která přinesla změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.

Dle nového znění zákona může dodavatel náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené v § 84 zákona o zaměstnanosti do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Evidence obsahuje tyto údaje:
– identifikační údaje dodavatele a odběratele,
– cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH,
– datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
– číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
– datum zaplacení,
– čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Náhradní plnění realizovaná od 1.1.2017 do 30.9.2017 byli zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením povinni zadat do evidence do 30.11.2017. Dle informace Ministerstva práce a sociálních věcí si však může odběratel započítat náhradní plnění, které bylo dodavatelem vloženo do evidence náhradního plnění nejpozději do 15.2.2018, což je termín pro podání ohlášení o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením zaměstnavatelem s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru.

Novelou zákona o zaměstnanosti se mění rovněž způsob stanovení zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Doposud bylo podmínkou zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením v ročním přepočteném počtu. Nově musí dodavatel náhradního plnění zaměstnávat více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovním místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, ve čtvrtletním přepočteném počtu.