Zveřejňování účetní závěrky

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku, případně výroční zprávu, v rozsahu, jakém byla sestavena, případně ověřena auditorem.

Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, nejčastěji valnou hromadou společnosti, do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu auditora a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny.

Neauditované účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky, přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy.

Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis. Toto platí poprvé pro zveřejnění účetní závěrky za účetní období počínající 1. lednem 2016.

Za porušení této zákonné povinnosti, tj. za neuložení účetní závěrky do sbírky listin, může být uložena pokuta:

1)     podle zákona o účetnictví do výše 3 % hodnoty aktiv celkem,

2)     podle zákona o některých přestupcích do výše 100 tis. Kč,

3)     podle zákona o veřejných rejstřících do výše 100. tis. Kč.