Zákon o některých přestupcích

Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Zákon vymezuje přestupky, kterých se může fyzická a právnická osoba dopustit, a zároveň stanovuje sankce za tyto přestupky.

V § 9 předmětného zákona jsou vymezeny přestupky na úseku podnikání:

1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost bez veřejnoprávního oprávnění, je-li požadováno.

2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. a) nesplní povinnost
  2. uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zveřejňovaných způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o svém jménu, sídle, zápisu do obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky, nebo do jiného veřejného rejstříku, popřípadě do jiné evidence, pokud jde o osobu nezapsanou ve veřejném rejstříku, a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,
  3. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku, popřípadě v jiné evidenci nebo uložit listinu do sbírky listin, nebo
  4. používat při podnikání svou obchodní firmu, a nemá-li ji, své jméno,
  5. b) uvede na obchodní listině údaje, které jsou způsobilé vyvolat klamavý dojem.

Za přestupek lze uložit pokutu do

  1. a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a), nebo
  2. b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b).

Za přestupek podle odstavce 2 písm. b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 1 roku.